Igualtat d’Oportunitats

El concepte d’igualtat de gènere significa la mateixa acceptació de les diferències entre dones i homes i dels rols que es desenvolupen a nivell social. Per tant, inclou el dret de ser diferent, sense que aquesta diferència suposi relacions desiguals de poder entre els sexes. En cap cas no pot esdevenir un factor de desigualtat, de subordinació, o implicar una jerarquització d’un gènere respecte l’altre.

El principi d’igualtat ha sofert una important evolució jurídica. Així, en un moment inicial aquest principi es va configurar com a igualtat formal a la llei, és a dir, com a manifestació de la prohibició de tot tipus de discriminació per raó de sexe. Malgrat que aquest reconeixement va suposar un important avenç respecte a una situació anterior de desigualtat de les dones davant la llei –en especial en l’accés a l’educació i als drets de participació política–, aquesta configuració de la igualtat formal s’ha mostrat insuficient, atès que, en no incidir sobre la desigualtat social, aquesta es perpetua sota una aparença d’igualtat legal.

La igualtat de drets i d’oportunitats entre els homes i les dones és un principi fonamental, recolzat sobre una base legal que penalitza la discriminació per motius de sexe. Però la igualtat real no s’aconsegueix només mitjançant el coneixement i l’aplicació de les lleis.  Les actituds discriminatòries, les normes socials pautades i els rols i estereotips, persisteixen en la nostra societat i impedeixen que el principi bàsic d’igualtat sigui un fet.

Actualment, els instruments i recursos de què disposem a nivell institucional per a aconseguir la igualtat real són les polítiques de gènere.

La Llei Orgànica 3/2007 de 22 de Març per a la igualtat efectiva entre homes i dones té com a objectiu fer efectiu el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones i l’eliminació de tota discriminació contra les dones en qualsevol àmbit de la vida política, jurídica i social a l’estat espanyol.

La llei pretén promoure l’adopció de mesures concretes a favor de la igualtat d’oportunitats per part de les administracions públiques i de les empreses privades. Tots els Poders Públics, en base a l’article 14 de la llei, hauran d’integrar el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en el conjunt de les polítiques econòmiques, socials, laborals, culturals i artístiques. Hauran de garantir la participació equilibrada de dones i homes en les candidatures electorals i en la presa de decisions. També hauran d’establir mesures que assegurin la conciliació del treball i la vida personal i familiar dels homes i les dones, així com el foment de la corresponsabilitat en les tasques domèstiques i en l’atenció a la família. I asseguraran la implantació d’un llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu.

 A nivell laboral, s’introdueixen canvis importants. Totes les empreses que es trobin o actuïn a Espanya i tinguin més de 250 treballadors o treballadores, hauran de dissenyar i implementar plans d’igualtat entre homes i dones, que hauran de ser negociats amb els i les representants dels treballadors i treballadores. A la vegada, la Llei pretén premiar a les empreses que destaquin per l’aplicació de polítiques d’igualtat de tracte i d’oportunitats amb els seus treballadors i treballadores mitjançant la creació d’un distintiu “empresa model en igualtat”.

Enllaços:

Polítiques de gènere. UE, Estat Espanyol i Catalunya:

La Llei Orgànica 3/2007 per la igualtat d’homes i dones

Dones i Medi Rural:

Dones i ciència:

Glossari:
%d bloggers like this: